20 آذر 1402  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 10:12:19  1401/12/14  تعداد بازدید:526

قابل توجه اعضاي محترم

 فرد کاردان که از طريق سامانه سپامک جهت تمديد ، صدور يا ارتقا پروانه پايه و يا پروانه حقيقي يا حقوقي  اقدام نموده    تاکيداً حتما از طريق فرايند کارتابل سپامک خود وضعيت درخواست را چک نمايند و      در صورت آماده بودن پروانه  به سازمان نظام کارداني اطلاع دهند ، تا در روند کاري فعال شدن پروانه شما خللي بوجود نيامده و هر چه سريعتر پروانه شما از طرف سازمان فعال گردد ، همچنين در صورت آماده بودن پروانه ها ، از طريق سامانه سپامک ، به کاردان پيامک ارسال ميشود     01333519460