24 تير 1403  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
اعضای هیئت مدیره
 
 
نام و نام خانوادگی:رضا رحيمي پورپاشاکي

سمت:رئيس هيئت مديره

توضیح: رشته تحصيلي: کارهاي عمومي ساختمان : 09111342136
نام و نام خانوادگی:محمدرضا عباسي

سمت:نایب رئیس

توضیح:رشته تحصيلي: تاسيسات مکانيکي : 09111314892
نام و نام خانوادگی:محمود قاسمي مرسار

سمت:خزانه دار

توضیح:رشته تحصيلي: معماري : 09113325395
نام و نام خانوادگی:شهريار اشکي بلگوري

سمت:دبیر

توضیح: رشته تحصيلي: کارهاي عمومي ساختمان : 09111821097
نام و نام خانوادگی:فريدون عباسي

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:رشته تحصيلي: عمران : 09111346708
نام و نام خانوادگی:فرزين سعادت

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:رشته تحصيلي: معماري : 09111414478
نام و نام خانوادگی:مهدي دوستدار صنايع

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:رشته تحصيلي: راه و ساختمان : 09111411198
نام و نام خانوادگی:سيد سعيد  حسين پورميان گسکري

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:رشته تحصيلي: برق - الکتروتکنيک : 09111306412
نام و نام خانوادگی:زينب  گل پور پشتيري

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:رشته تحصيلي: معماري : 09113484340
نام و نام خانوادگی:مهدي رودپشتي ابدي

سمت: بازرس اصلی

توضیح: رشته تحصيلي: راه و ساختمان : 09112366114
نام و نام خانوادگی:امير عليپور

سمت: بازرس اصلی

توضیح:رشته تحصيلي: کارهاي عمومي ساختمان : 09112323220
نام و نام خانوادگی:محمدتقي گنجه ئي

سمت:عضو علی البدل

توضیح:رشته تحصيلي: معماري
نام و نام خانوادگی:بيژن احتشامي بجنوردي

سمت:عضو علی البدل

توضیح:رشته تحصيلي: برق
نام و نام خانوادگی:هادي  وطن دوست حاجي زاده

سمت:عضو علی البدل

توضیح:رشته تحصيلي: کارهاي عمومي ساختمان
نام و نام خانوادگی:حسن  هدايتي سپهري

سمت:عضو علی البدل

توضیح:رشته تحصيلي: الکترونيک
نام و نام خانوادگی:بختيار  عظيمي

سمت:بازرس علی البدل

توضیح: رشته تحصيلي: کارهاي عمومي ساختمان