02 آبان 1400  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
شوراي رابط
 
 

در اجراي ماده 30 آئين نامه تشکيلات حرفه اي سازمان نظام کارداني ساختمان و همکاري بين سازمان نظام مهندسي و سازمان نظام کارداني استان اعضاي شوراي رابط بشرح زير تعيين گرديدند.

نماينده محترم اداره کل راه و شهرسازي استان گيلان

مهندس حميدرضا موسوي عرباني

نمايندگان محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان

مهندس هدي پورغفار

مهندس ساعد دست پيمان

نمايندگان محترم سازمان نظام کارداني ساختمان استان گيلان

مهندس رضا رحيمي پور پاشاکي      

مهندس محمود قاسمي مرسار