24 تير 1403  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
بازرسين
 
 

 براساس ماده 33 آئين نامه تشکيلات حرفه اي کاردانهاي فني ساختمان، هر سازمان بر حسب تعداد اعضاء تا 150 نفر عضو، يک بازرس اصلي و يک بازرس علي البدل وبيش از آن دو بازرس اصلي ويک بازرس علي البدل خواهد داشت که هم زمان با انجام انتخابات هيئت مديره بوسيله مجمع عمومي از بين اعضاء سازمان براي مدت3 سال انتخاب ميگردند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.


تبصره : در مورد داوطلبان تصدي بازرسي سازمان به همان شيوه انتخاب داوطلبان براي اعضاء هئيت مديره عمل مي گردد.


الف - بازرسان اصلي آقايان :
  • آقاي مهدي رودپشتي ابدي
  • آقاي امير عليپور

    وظايف واختيارات بازرسين :


طبق ماده 34 ، وظايف و اختيارات بازرس (بازرسين) به شرح زير تعيين ميشود :

اظهارنظر درباره صحت صورت دارايي ها و صورتحسابهاي دوره عملکرد و ترازنامه هاييکه هيئت مديره براي ارايه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيئت مديره، حداقل 15 روز قبل از تشکيل مجمع عمومي .

اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتي که هيئت مديره براي مجمع عمومي تهيه نموده است.

اظهار نظر در مورد اقدامات و عملکرد هيئت مديره و ارائه آن به مجمع عمومي.


بازرس يا بازرسان با اطلاع هيئت مديره حق دارند در هر موقع، هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را از هيئت مديره مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه اي باشد که موجب وقفه در عمليات جاري شود.